คำนวณภาษีป้าย

ภาษีป้าย มี 3 ประเภท 
     ประเภท 1 ภาษีไทยล้วน อัตรา 3 บาท/ 500 ตารางเซ็นติเมตร
     ประเภท 2 ภาษีไทยปนภาษาต่างประเทศ หรือ รูปภาพ อัตรา 20 บาท/500 ตารางเซ็นติเมตร
     ประเภท 3 ภาษีต่างประเทศ อัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซ็นติเมตร
เช่น ป้าย ภาษาไทยล้วน ขนาด 100x 500 คิดได้ดังนี้ 100 X 500 X 3 หาร 500 = 300 บาท 
ถ้าป้ายไหนที่คำนวณแล้วไม่ถึง 200 บาท ให้เสียภาษีขั้นต่ำ


ประเภท 1 ภาษีไทยล้วน อัตรา 3 บาท/ 500 ตารางเซ็นติเมตร

ความกว้าง          เซนติเมตร

ความยาว            เซนติเมตร

ภาษีที่ต้องชำระ  บาทต่อปี   


ประเภท 2 ภาษีไทยปนภาษาต่างประเทศ หรือ รูปภาพ อัตรา 20 บาท/ 500 ตารางเซ็นติเมตร

ความกว้าง            เซนติเมตร

ความยาว              เซนติเมตร

ภาษีที่ต้องชำระ    บาทต่อปี  


ประเภท 3 ภาษีต่างประเทศ อัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซ็นติเมตร

ความกว้าง            เซนติเมตร

ความยาว              เซนติเมตร

ภาษีที่ต้องชำระ    บาทต่อปี