คำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เทศบาลตำบลบ่อแก้วได้กำหนดพื้นที่ทำเลที่ตั้งของโรงเรือนจำนวน 3 ทำเล
     ทำเลที่ตั้งที่ 1 คือ โรงเรือนที่ตั้งอยู่ติดกับถนนทางหลวง 500 เมตร คิดอัตราพื่นที่ตารางเมตรละ 3 บาท
     ทำเลที่ตั้งที่ 2 คือ โรงเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากถนนทางหลวงเกินกว่า 500 เมตร คิดอัตราพื้นที่ตารางเมตรละ 2 บาท
     ทำเลที่ตั้งที่ 3 คือ ลาน (หมายถึง ลานที่อยู่นอกเหนือจากโรงเรือน) คิดอัตราพื้นที่ตารางเมตรละ 1 บาท
วิธีคำนวณโรงเรือนและที่ดิน คือ ค่ารายปี X 12.5%
วิธีหาค่ารายปี
            โรงเรือน              ค่ารายปี = ความกว้างของโรงเรือน X ความยาวของโรงเรือน ) X ทำเลที่ตั้ง X 12 เดือน(1 ปี)
            โรงเรือนที่ให้เช่า ค่ารายปี = จำนวนค่าเช่า X จำนวนเดือนที่เช่า
                        ตัวอย่างการหาค่ารายปี    3 X 5 = 15 X 3 = 45 X 12 = 540  
                        ตัวอย่างคำนวณภาษี        540 X 12.5% = 67.5
            ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ต้องชำระ คือ 67.5 บาท


คำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ค่ารายปี                 บาท

อัตราร้อยละ           เซนติเมตร

ภาษีที่ต้องชำระ     บาทต่อปี