คำนวณภาษีบำรุงท้องที่

1.ที่อยู่อาศัย,พื้นที่ปลูกไม้ล้มลุก คิดไร่ละ 5 บาท

2.พื้นที่ปลูกไม้ยื่นต้น คิดไร่ละ 35 บาท

3.พื้นที่ว่างเปล่า คิดไร่ละ 75 บาท

ที่อยู่อาศัย,ไม้ล้                ไม้ยืนต้น                      พื้นที่ว่างปล่า

ไร่                       ไร่                       ไร่

งาน                     งาน                    งาน

ตารางวา             ตารางวา            ตารางวา

บาท                   บาท                   บาท

                        รวมภาษีบำรุงท้องที่  บาท