^Back To Top

logo

แหล่งท่องเที่ยว

พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำ

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

 

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ประกาศเมือวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องการลดขั้นตอนการทำงาน และเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ข่าวงานจัดเก็บรายได้

ประการเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  แจ้งให้ผู้ครอบครอง  หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ชำระภาษีในเดือน กุมภาพันธ์
ภาษีป้าย ชำระภาษีในเดือน มีนาคม
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีในเดือน เมษายน
สอบถามรายระเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาล โทรศัพท์ 054787197

ข่าวงานบุคลากร

-ไม่มี

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๕ โครงการ

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมพนัง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาย หมู่ที่ ๘ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ความรู้เรื่อง ASEAN

Copyrigcht © 2013 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 โทรสาร 054-787197