^Back To Top

logo

แหล่งท่องเที่ยว

พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำ

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องการลดขั้นตอนการทำงาน และเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ข่าวงานจัดเก็บรายได้

ประการเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  แจ้งให้ผู้ครอบครอง  หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ชำระภาษีในเดือน กุมภาพันธ์
ภาษีป้าย ชำระภาษีในเดือน มีนาคม
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีในเดือน เมษายน
สอบถามรายระเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาล โทรศัพท์ 054787197

ข่าวงานบุคลากร

-ไม่มี

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความรู้เรื่อง ASEAN

Copyrigcht © 2013 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 โทรสาร 054-787197