อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วยมาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      ๑.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
      ๒.  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
      ๓.  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      ๔.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
      ๕.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
      ๖.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
      ๗.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
      ๘.  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      ๙.  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

      การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      ๑.  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      ๒.  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      ๓.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      ๔.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      ๕.  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      ๖.  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
      ๗.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      ๘.  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      ๙.  เทศพาณิชย์

      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

      ๑.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      ๒.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
      ๓.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      ๔.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
      ๕.  การสาธารณูปการ
      ๖.  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
      ๗.  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
      ๘.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      ๙.  การจัดการศึกษา
      ๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
      ๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      ๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
      ๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      ๑๔.การส่งเสริมการกีฬา
      ๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
      ๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
      ๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
      ๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
      ๑๙.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
      ๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
      ๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
      ๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
      ๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
      ๒๔.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
      ๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
      ๒๘.การควบคุมอาคาร
      ๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

      สภาพทั่วไป
            ที่ตั้ง
                  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๕ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น  จ.น่าน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาหมื่น ๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ระยะทาง  ๗๒๘  กิโลเมตร
            เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
                  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗,๒๑๙ ไร่(๙๘  ตารางกิโลเมตร) เป็นพื้นที่ภูเขา  ๖๐%  เป็นพื้นที่ราบ  ๔๐%
            ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ เทศบาล)
                  ทิศเหนือ         ติดกับบ้านใหม่จัดสรร, บ้านน้ำลัด  ต.สถาน  อ.นาน้อย  จ.น่าน
                  ทิศใต้             ติดกับบ้านหลักหมื่น  ต.นาทะนุง  อ.นาหมื่น  จ.น่าน
                  ทิศตะวันออก   ติดกับบ้านน้ำลัด  ต.สถาน  อ.นาน้อย  จ.น่าน
                  ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านเชตะวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

      สภาพพื้นที่
            ส่วนใหญ่จะเป็นป่าและเขาล้อมรอบ  พื้นที่ราบมีน้อย  พื้นดิน  เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่    ทำนา  ทำสวน

      ภูมิอากาศ
            ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  แบ่งเป็น  ๓  ฤดู
                  ฤดูร้อน     อากาศร้อนอบอ้าวเริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  -  พฤษภาคม
                  ฤดูฝน      ฝนตกซุกเริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  -  ตุลาคม
                  ฤดูหนาว   อากาศหนาวจัดเริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

สภาพทางเศรษฐกิจ
      การเกษตรกรรม
            ตำบลบ่อแก้วมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 13,000 ไร่ สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ในตำบลบ่อแก้ว คือ  ผลผลิตข้าวนาปีและข้าวไร่  ทั้งหมดใช้บริโภคภายในครอบครัว ผลผลิตข้าวโพด   เลี้ยงสัตว์  ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  และมะขามหวานเป็นพืชเสริมรายได้แก่ครอบครัว
      การปศุสัตว์
            สภาพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจะเป็นไปในรูปแบบการใช้งานและเพื่อบริโภคมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในสัตว์บางชนิด   สัตว์ที่เลี้ยงดังนี้
                  ๑. กระบือ
                  ๒. โคพันธุ์ผสมและโคพันธุ์พื้นเมือง
                  ๓. สุกร
                  ๔. ไก่พื้นเมือง
                  ๕. เป็ดเนื้อและเป็ดเทศ
                  ๖. ไก่ไข่
                  ๗. ปลาดุก

      หน่วยธุรกิจในเขต  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว
            ธนาคาร                   ๑  แห่ง
            ปั้มน้ำมันและก๊าซ       ๑  แห่ง
            โรงสีข้าว                ๑๑  แห่ง
            ร้านค้า                   ๕๐  แห่ง

สภาพสังคม
      การศึกษา
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อแก้ว       ๑  แห่ง
            โรงเรียนประถมศึกษา                      ๑  แห่ง
            โรงเรียนมัธยมศึกษา                       ๑  แห่ง
            ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      ๑๔  แห่ง

      สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            วัด/สำนักสงฆ์             ๕  แห่ง
            พระธาตุดอยเขาแสง      ๑  แห่ง
            พระธาตุจอมแจ้ง          ๑  แห่ง
            พระธาตุวิทูรย์คีรี           ๑  แห่ง

      การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
            การศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อแก้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99.99 %ศาสนาอื่น ประมาณ 0.01% 
            เทศบาลตำบลบ่อแก้วมีประเพณีที่สำคัญ  คือ
                  การกินสลากภัต
                  ประเพณีงานแปดเป็ง
                  ประเพณีเทศน์มหาชาติ
                  บวงสรวงเจ้าพ่อเขาแสง
                  ประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง
      การสาธารณสุข
            โรงพยาบาลของรัฐขนาด  ๓๐  เตียง       ๑  แห่ง
            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น         ๑  แห่ง
            สถานพยาบาลเอกชน                          ๑  แห่ง
            อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ ๑๐๐%

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            ศูนย์ อปพร.      ๑  แห่ง

การบริการพื้นฐาน
      การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
            การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลบ่อแก้ว และอำเภอนาหมื่น รวมทั้งการติดต่อภายในเขตเทศบาลตำบลและในหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
                  ๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๖ ถนนเจ้าฟ้า สายอำเภอเวียงสา - อำเภอนาหมื่น
                  ๒. ถนนคสล. สายบ้านป่าเป้า - บ้านนาบอน  ๔ กิโลเมตร ( อบจ.รับผิดชอบ )
                  ๓. ถนนคสล.ในหมู่บ้านสายบ้านหลักหมื่น - บ้านนาหวาย –บ้านนายาง - บ้านป่าค่า ๓ กิโลเมตร
                  ๔. ถนนคสล. สายบ้านนายาง - บ้านหัวทุ่ง ๒ กิโลเมตร
                  ๕. ถนนคสม. สายบ้านบ่อแก้ว - บ้านปง ๐.๘ กิโลเมตร
                  ๖. ถนนคสล. สายบ้านนาหวาย - บ้านหนองบัว  ๒  กิโลเมตร
                  ๗. ถนนคสล.สายบ้านป่าเป้า - บ้านนายาง ๐.๗ กิโลเมตร (อบจ.รับผิดชอบ)
            หมายเหตุ : สำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นลูกรังมีจำนวน ๒ สายได้แก่
                  สายบ้านไก่เถื่อน-บ้านนาบอน,บ้านทุ่งรวงทอง-บ้านไร่น้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

      การโทรคมนาคม
            ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   ๑  แห่ง

      การไฟฟ้า (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
            มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำนวน   ๑  แห่ง  ให้บริการในบ้านและมีผู้ใช้บริการไฟฟ้าจำนวน    ๑,๓๖๐  ครัวเรือน

      แหล่งน้ำธรรมชาติ
            ลำน้ำ     ๑  สาย    
            ลำห้วย   ๕  สาย    
            บึง หนอง และอื่น ๆ  - 

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
            ฝาย             ๓๔  แห่ง
            บ่อน้ำดื่ม      ๒๑๒  แห่ง
            บ่อบาดาล      ๒๓  แห่ง
            อ่างเก็บน้ำ       ๔  แห่ง   
ข้อมูลอื่น ๆ
      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต เทศบาล)
            ทรัพยากรดิน
                  สภาพดิน ส่วนใหญ่เป็นดินทราย
                  ข้อจำกัด  การใช้ที่ดินต่อพืชเกิดราก  การที่สภาพดินปนทรายและมีการถูกชะล้างพังทลายของดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ต้องมีการบำรุงรักษาดิน
            ทรัพยากรน้ำ
                  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่
                        ๑. ลำห้วยน้ำหิน
                        ๒. ลำห้วยน้ำกึ๋น
                        ๓. ลำน้ำห้วยสิงห์
                        ๔. ลำห้วยน้ำช้าง
                        ๕. ลำน้ำห้วยจ๊วก
                        ๖. ลำน้ำน่าน
            ทรัพยากรป่าไม้
                  เนื้อที่ป่าไม้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ  ๘๐% ของพื้นที่ที่ยังคงสภาพความเป็นป่าแต่ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้

      มวลชนจัดตั้ง
            ลูกเสือชาวบ้าน               ๗  รุ่น ๑,๒๗๕  คน
            ไทยอาสาป้องกันชาติ       ๑  รุ่น     ๑๗๐  คน
            กองหนุนเพื่อความมั่นคง     ๑  รุ่น     ๑๕๐  คน

 

 

ขออภัยครับกำลังปรับปรุงข้อมูล2013 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน