logo

เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

แหล่งท่องเที่ยว

Login Form

พยากรณ์อากาศ

กิจกรรมเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

 

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ประกาศเมือวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกาศนโยบานคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเมือวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ประกาศเมือวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องการลดขั้นตอนการทำงาน และเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ข่าวงานจัดเก็บรายได้

ประการเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  แจ้งให้ผู้ครอบครอง  หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ชำระภาษีในเดือน กุมภาพันธ์
ภาษีป้าย ชำระภาษีในเดือน มีนาคม
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีในเดือน เมษายน
สอบถามรายระเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาล โทรศัพท์ 054787197

ข่าวงานบุคลากร

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับสมัครการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งสายงานบริหาร

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง (EGP)

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔  โครงการ

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔  โครงการ

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑  โครงการ

- ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาบอน หมู่ที่ 3

- ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาบอน หมู่ที่ 3

- ประกาศราคากลางในการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาบอน หมู่ที่ 3 

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา รถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏตำบลบ่อแก้ว  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๕ โครงการ

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมพนัง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาย หมู่ที่ ๘ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

- ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คลิกอ่านต่อ...

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านป่าเป่า หมู่ที่ ๖ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านนายาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาย หมู่ที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และ ศพด.บ่อแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ่อแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมราวกันตก และปรับพื้นที่ ศพด.บ่อแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 - ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน(รายหัว)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 - ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 - ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 - ประกาศราคากลาง โครงการ วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กตำบลบ่อแก้ว) ๔๐ รายการ

 - ประกาศราคากลาง โครงการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใน ศพด.บ่อแก้ว

 - ประกาศราคากลาง โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ 

 - ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลางบ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที

คู่มือประชาชน

ระบบฐานข้อมูลชุมชน

ความรู้เรื่อง ASEAN

การคัดแยกขยะมูลฝอย

ความรู้เรื่องยาเสพติด

Copyrigcht © 2018 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่แก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 โทรสาร 054-787197 เว็บไซค์ : http://www.bokaew.go.th อีเมล [email protected]