เทศบาลตำบลบ่อแก้ว 160 หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทร 054-718977 e-mail : bokaewmail@gmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภา
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
 รายงานนผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 ประกาศราคากลาง
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 รายงานนผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 ลานกีฬา สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบ่อแก้วพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 ตุลาคม 64  เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว  ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ร่วมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วันที่ 23 ตุลาคม 64 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ร่วมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วันนี้ 23 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น.  นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว  ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันนี้ 23 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้วครั้งแรก
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้วครั้งแรก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว โดย นายพายัพ  สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ประชุมพนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกันในองค์กร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว โดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ประชุมพนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกันในองค์กร
 
 
สภาพทั่วไป
__________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาหมื่น 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านระยะทาง 78 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 728 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าและเขาล้อมรอบ พื้นที่ราบมีน้อย ตำบลบ่อแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ (104 ตารางกิโลเมตร)


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดกับบ้านใหม่จัดสรร, บ้านน้ำลัด ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับบ้านหลักหมื่น ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านน้ำลัด ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านเชตะวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู
ฤดูร้อน อากาศร้อนอบอ้าวเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูฝน ฝนตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ทำนา ทำสวน

1.5 ลักษณะของแหล่งนํ้า

เป็นแหล่งน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 80% ของพื้นที่ที่ยังคงสภาพความเป็นป่า
แต่ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง ตำบลบ่อแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านคำเรือง หมู่ที่ 2 บ้านไก่เถื่อน

หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน หมู่ที่ 4 บ้านปง

หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านป่าเป้า

หมู่ที่ 7 บ้านนายาง หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย

หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม

หมู่ที่ 11 บ้านป่าค่า หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

หมู่ที่ 13 บ้านตากล้า หมู่ที่ 14 บ้านป่าแพะ

2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน หมู่ที่ 4 บ้านปง

หมู่ที่ 7 บ้านนายาง หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย

หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านป่าค่า

หมู่ที่ 13 บ้านตากล้า

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านคำเรือง หมู่ที่ 2 บ้านไก่เถื่อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านป่าเป้า

หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

หมู่ที่ 14 บ้านป่าแพะ

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

คำเรือง

152

153

305

97

2

ไก่เถื่อน

141

137

278

80

3

นาบอน

176

196

372

101

4

ปง

133

126

259

87

5

บ่อแก้ว

258

297

555

192

6

ป่าเป้า

214

215

429

156

7

นายาง

209

220

429

121

8

นาหวาย

276

258

534

165

9

หัวทุ่ง

60

45

105

32

10

ดอยงาม

132

124

256

76

11

ป่าค่า

168

174

342

107

12

ทุ่งรวงทอง

159

128

287

99

13

ตากล้า

149

148

297

121

14

ป่าแพะ

54

50

104

38

รวม

2,281

2,271

4,552

1,473

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย(คน)

จำนวนเพศหญิง(คน)

จำนวนรวม

คน

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

19

17

36

1 ปีเต็ม - 2 ปี

26

27

53

3 ปีเต็ม - 5 ปี

55

59

114

6 ปีเต็ม - 11 ปี

113

102

215

12 ปีเต็ม - 14 ปี

66

55

121

15 ปีเต็ม - 17 ปี

65

62

127

18 ปีเต็ม - 49 ปี

929

909

1,838

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม

496

505

1,001

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

512

533

1,045

รวมทั้งหมด

2,281

2,269

4,550

ข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2562

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55180
( โทร / โทรศัพท์ 054-718977) E- Mail : Bokaewmail@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615