เทศบาลตำบลบ่อแก้ว 160 หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทร 054-718977  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 ประกาศราคากลาง
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 รายผานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบ่อแก้วพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ (EIT)
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ (EIT)
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ (IIT)
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ (IIT)
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
__________________________________________________________________________________________
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

1 การเกษตร

ตำบลบ่อแก้ว มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 16,097 ไร่ สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ในตำบลบ่อแก้ว คือ ผลผลิตข้าวนาปี (ทั้งหมดใช้บริโภคภายในครอบครัว), ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และผลผลิตยางพารา ส่วนปาล์มน้ำมันและกาแฟ เป็นพืชเสริมรายได้แก่ครอบครัว

พืชเศรษฐกิจ

พืชที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

ผลผลิตรวม (ตัน/ปี)

ข้าวนาปี

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ยางพารา

ปาล์มน้ำมัน

กาแฟ

1,753

5,666

8,623

7

48

650

750

200

2,000

150

1,139.45

4,249.5

1,724.6

14

7.2

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

2 การประมง

- ไม่มีการทำการประมง

3 การปศุสัตว์

สภาพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจะเป็นไปในรูปแบบการใช้งานและเพื่อบริโภค มีการเลี้ยง
เพื่อจำหน่ายในสัตว์บางชนิด
สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ กระบือ โคพันธุ์ผสมและโคพันธ์พื้นเมือง สุกร ไก่พื้นเมือง
เป็ดเนื้อและเป็ดเทศ ไก่ไข่ ปลาดุก

4 การบริการ

- รีสอร์ท จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. นาหมื่นรีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 2. ที่พักบ้านดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

3. ชายทุ่งโฮมสเตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 4. ศิลป์ลอดจ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

- ปั้มน้ำมันและก๊าช จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ปั๊มน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 2. ปั้มน้ำมันหลอด 5 แห่ง

5 การท่องเที่ยว

- ถ้ำละโอ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

- น้ำตกผาแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

- อ่างห้วยสิงห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

- พระธาตุเขาแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

- พระธาตุดอยปู่โล้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

- วัดบ่อแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

- วัดนาหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

6 อุตสาหกรรม

- ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม

7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- โรงสีข้าว 8 แห่ง

- ร้านค้า 65 แห่ง

- บ้านเช่า 21 แห่ง

- โรงน้ำดื่ม 2 แห่ง

- ร้านซ่อมรถ 6 แห่ง

กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง - กลุ่มเลี้ยงโค

- กลุ่มเพาะเห็ด - กลุ่มทอผ้า

- กลุ่มน้ำมันมะพร้าว

- กลุ่มไม้กวาด

8 แรงงาน

ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55180
( โทร / โทรศัพท์ 054-718977) E- Mail : Bokaewmail@hotmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615